XXII Sympozjum PTHP

Łódź, 14-16 września 2022 r.

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne Sympozjum PTHP poświęcone aktualnym problemom związanym z szeroko rozumianą profilaktyką negatywnych skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy.

Do wysłuchania referatów i przedyskutowania aktualnych problemów z zakresu higieny pracy zapraszamy higienistów przemysłowych, pracowników wyższych uczelni i instytutów badawczych, Państwową Inspekcję Sanitarną i Inspekcję Pracy, pracowników służb medycyny pracy, pracowników laboratoriów środowiska pracy i działów BHP w zakładach pracy, szpitali oraz wszystkie pozostałe osoby zainteresowane ww. problematyką.

Wygłoszenie wiodących referatów powierzono specjalistom higieny i medycyny pracy.

Do uczestnictwa szczególnie zachęcamy osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu lub prezentacją plakatu. Wymiana praktycznych doświadczeń stanowi bowiem nieocenione źródło wiedzy.

W roku bieżącym zagadnienia ujęte w programie Sympozjum to m.in.:

 • chemiczne, fizyczne i biologiczne czynniki szkodliwe;
 • krzemionka krystaliczna – problemy interpretacyjne w świetle prawa;
 • ustawodawstwo Polskie i UE regulujące zagadnienia z zakresu higieny pracy;
 • ochrona zdrowia osób pracujących i stan warunków pracy;
 • przegląd zagrożeń elektromagnetycznych;
 • warunki operacyjne i środki kontroli ryzyka (ochrona zbiorowa i indywidualna);
 • fizjologia i ergonomia pracy;
 • choroby zawodowe w Polsce;
 • jakość badań laboratoryjnych w higienie pracy i ich ocena;
 • problemy BHP-owców, pracowników Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Pracy;
 • narażenie na radon
 • inne problemy związane z higieną pracy.  
Skip to content